Beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

Stăteam şi citeam această inscripţie de pe uşa veche şi ciudată de care am vorbit.

Bine ați venit la Scribd!

Aceasta se întîm pla în tr-o bună zi în străvechiul orăşel Rochester din ţin u tu l Kent, şi anum ketonal pastile pret în ajunul sărbătorilor de iarnă. M -am beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate v îrtit pu­ ţin pe lîngă catedrala învecinată şi am văzut m orm întul lui R ichard W atts cu efigia venerabilului nobil, proiectîndu-se în afară, întocm ai ca figura din capul unei corăbii şi am sim ţit, pe cînd îi dădeam ce i se cuvenea paracliserului, că nu puteam face altceva decît să întreb pe unde ajung la A şezăm întul lui W atts.

D rum ul fiind foarte scurt şi 1 P re scu rta re de la Esquire, scutier, titlu de nobleţe. Aşa că, începînd să privesc aşezăm întul, oare­ cum ca pe o p ro p rie ta te a m ea, lăsată mie şi diverşilor co- legatari, în p ărţi egale, de onorabilul R ichard W atts, am făcut cîţiva paşi înapoi spre drumca să am o vedere cît m ai cuprinzătoare a m oştenirii mele.

E ra o casă albă, curată, cu un aspect plăcut şi respec­ tabil, cu o uşă veche, boltită, pe care am m ai pom enit-o pînă acum de tre i ori, cu ferestre zăbrelite mici, lungi, elegante la catul de jos şi cu un acoperiş cu tre i frontoane. L iniştita S trada M are din R ochester era plină de astfel de frontoane, cu grinzi şi lem nărie sculptate în figuri stranii.

Şi, lucru curios, strad a era îm podobită cu un ceasornic vechi şi ciudat care se înălţa peste pavaj, de pe o clădire de cărăm izi roşii, ca şi cînd Tim pul ar fi avut de lucru pe acolo şi şi-ar fi pus la vedere em blem a sa.

Bem-vindo(a) ao Scribd!

La drept vor­ bind a avut destule tre b u ri în Rochester, în zilele de de­ m ult ale rom anilor, ale saxonilor şi ale norm anzilor şi pînă în tim pul regelui Ioan, cînd castelul cu liniile lui colţu­ roase — nu m ai spun cîte sute de ani avea pe atunci — a fost lăsat în seam a secolelor de intem perii care i-au desfi­ g u rat în aşa hal lucarnele din ziduri, încît ruina ară ta de parcă ciorile şi stăncuţele i-ar fi scos ochii cu ciocurile lor.

Eram foarte încîntat, a tît de ceea ce consideram că e p roprietatea mea, cît şi de felul cum era aşezată. Pe cînd o priveam cu o m ulţum ire crescîndă, am descoperit, la etaj, la una dintre ferestrele zăbrelite, care era deschisă, o p er­ soană cu înfăţişarea unei m atroane voinice şi cumsecade, ai cărei ochi, după cum am observat, erau în d rep taţi în tre ­ 1 Piticul, cît degetul m are de la m ină, din povestea englezească cu acest titlu.

Şi in tr-o el. P en tru că inscripţia de pe uşa de la in­ tra re încă îmi mai um bla prin cap şi continuam să repet în m inte, ca pe o m elodie : Găzduire, în tre ţin ere şi cîte patru ptruie de fiecare! Iar ceea ce stă scris pe tăbliţa de lem n sînt reguli de com portare. Ei capătă cele p a tru pence cînd îşi iau şi biletele de in tra re de Ia adm inistratorul de peste drum — p entru că nu eu am căderea să-i primesc.

beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

Trebuie să-şi ia m ai în tii biletele — şi uneori unul cum ­ pără o felie de slănină, altui o scrum bie, un altul cîţiva cartofi şi m ai ştiu eu ce. Uneori doi sau trei dintre ei pun la un loc cele p a tru pence ale fiecăruia şi alcătuiesc în felul acesta o cină.

Insă nu poţi avea m are lucru pentru patru ponce, astăzi, cînd m erindele sînt aşa de scumpe! Apoi m -am uitat de ju r îm p reju r la cam eră, adm irînd locul tih n it de lingă gura căm inului de la capătul din fund, priveliştea străzii prin fereastra plum buită, şi grinzile din tavan.

M i-a făcut plăcere s-o aud spunînd aşa, p entru că aceasta ară ta o lăudabilă grijă pentru îndeplinirea, în- tr-u n spirit lipsit de zgircenie, a intenţiilor onorabilului Richard W atts. A re un aer foarte prim i­ tor şi oferă un loc liniştit de odihnă. G ura căm inului este beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate aşezată, incit num ai sclipirile flăcărilor văzute din strad ă sînt de ajuns ca să încălzească tot centrul Rocheste- rului pe o noapte de iarnă.

Ia r în ce priveşte faptul dacă o feră sau nu confort celor şase călători Spun că este neconfortabilă p en tru m ine şi p e n tru fiica mea, care nu avem a ltă cam eră în care să stăm peste noapte. E ra destul de adevărat, însă am văzut că m ai era o altă cam eră, destul de ciudată, de dim ensiuni corespun­ zătoare, de p a rtea opusă a vestibulului.

Povestiri PDF

Aşa că m -ara în ­ d rep tat spre ea, prin uşile deschise ale am belor încăperi şi am în treb at la ce servea această cam eră. Ia să văd. Noua m ea p rieten ă clătină din cap. Iar starea de lu cru ri din prezent fiind fo arte neconvenabilă p e n tru m ine, dom nii sînt pe cale să ia o bucăţică din curtea din spate şi să zidească acolo o cămă­ ru ţă pentru ei, unde să stea în ain te de a m erge la culcare.

Lucru care este socotit m ult mai bun p en tru toate p ărţile şi m ult m ai convenabil. In catedrală, mă izbise oarecum tru fia cu care efigia ono­ rabilului R ichard W atts se profila peste m orm înt şi înce­ peam să cred că ar fi fost de a şte p tat ca, în tr-o noapte fu rtu ­ noasă, să treacă S trad a M are şi să facă aici puţin scandal.

M i-am p ă stra t însă gîndurile p en tru m ine şi am înto­ vărăşit-o în tăcere pe doam nă m ai departe, către săliţele din fund. Erau de proporţii reduse, ca săliţele din vechile hanuri, dar foarte curate.

beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

In tim p ce le priveamintendenta m i-a dat să înţeleg că num ărul prevăzut de drum eţi ce fi puteau fi prim iţi se com pleta noapte de noapte, de la un capăt la altul al anului şi că astfel patu rile erau întotdeauna ocupate.

După întreb ările m ele şi răspunsurile ei, ne-am întors în sala de m ese a tît de esenţială p e n tru dem nitatea dom nilor, unde m i-a a ră tat bilanţurile tip ărite ale aşescă- m întului, agăţate la fereastră.

Din ele am înţeles că cea m ai m are p a rte a p ro prietăţii lăsate de onorabilul Richard W atts pentru m enţinerea acestui aşezăm înt, era. Am aflat, de asem enea, că a treizecea p a rte a venitului beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate era acum destinată scopurilor am intite în inscripţia de deasupra uşii, restul fiind cu largheţe rep a rtiz at pentru întreţinere, cheltuieli legale, investiţii, colecte, comisioane şi alte accesorii ale adm inistraţiei, cu totul nefolositoare celor şase călători nevoiaşi p en tru care fusese creat acest aşezăm înt de binefacere.

Pe scurt, am făcut descoperirea, nu cu totul nouă că, despre o in stitu ţie ca aceasta, în draga şi bătrîn a noastră Anglie, se poate spune, ca şi despre s tri­ dia cea grasă din istorioara am ericană, că este nevoie de m ulţi oam eni ca s-o poată înghiţi toată.

Manual de tehnica radiologica - Dr M Lungeanu

Nim eni nu a cerut vreodată să-i vadă şi nim eni nu i-a văzut. Cum eu nu mă descurajez uşor cînd urm ăresc un scop. S-a stabilit ca în noaptea aceea, la ora nouă, un curcan şi o bucată de ir. Hî-d W atts, prezidînd totodată ca gazdă cina de sărbă­ toare pentru cei şase drum eţi.

Vasile Pârvan Contribuții Epigrafice La Istoria Creștinismului Daco-Roman

M-am intors la han să dau poruncile necesare în ce pri­ veşte curcanul şi frip tu ra de vacă şi, în tot restul zilei, nu m -am mai ocupat cu nim ic altceva, gîndindu-m ă doar la cei şase drum eţi nevoiaşi. Pe cînd v întul sufla cu putere în ferestre — era o zi friguroasă cu rafale întunecate de n. Le-am schiţat portretele în m intea m ea şi m i-am îngăduit plăcerea de a m i-i im agina cu tră să tu ri exagerat de m işcătoare.

M -am u rcat în tu rn u l castelului cel vechi şi am p ri­ vit peste colinele b ătu te de vînt care coborau în pantă abru p tă către M edway, sperind să pot zări de la depăr­ tare pe v reunul din călători.

beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

D upă ce se lăsă întunericul şi se auzi clopotul catedralei din clopotniţă — o boltă aco­ p erită cu prom oroacă, cum o văzusem m ai înainte — bătînd cinci, şase, şapte, am devenit a tît de obsedat de călătorii mei încît n-am p u tu t să iau m asa de seară ; îi vedeam parcă şi în jăraticul roşu care ardea în sobă.

La vrem ea asta, m ă gindeam eu, ei trebuie să fi p rim it biletele şi trebuie să ii şi intrat.

  1. Dar el a lăsat o sumă de domenii ale vieţii romane nestudiate mai de aproape.
  2. Живо, - шепотом сказал .
  3. (PDF) Manual de tehnica radiologica - Dr M Lungeanu | Vio Violeta - parchet-incalzire-pardoseala.ro
  4. Vasile Pârvan Contribuții Epigrafice La Istoria Creștinismului Daco-Roman

Aici plăcerea m ea era tu lb u ra tă de gîndul că 10 s-ar fi p u tu t ca unii d intre călători să fi venit prea tîrziu şi, găsind uşa încuiată, să fi răm as pe afară.

D upă ce clopotul catedralei a bătut pierderea în greutate purium, nările m i-au fost gîdilate de m irosul delicios al curcanului şi al frip­ tu rii de vacă, răzbind prin fereastra dorm itorului meu.

Această fereastră dădea în curtea hanului, tocm ai în locul unde lum inile de la bucătărie aruncau reflexe roşii asupra unui m asiv fragm ent din zidul castelului. E ra tim ­ pul potrivit să prepar punciul.

beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate

Beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate aceea am adus sus m a­ terialele beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate căror num e, dim preună cu proporţiile şi com­ binaţiile, m ă voi feri să le comunic, ca fiind singurul meu secret pe care se ştie că îl păstrez şi am făcut o băutură grozavă. N u am tu rn a t b ău tu ra în tr-u n castron, pentru că un castron, oriunde ar fi, doar dacă nu e aşezat pe un raft, şi aceasta nu este o prejudecată, e întotdeauna în pericol să se răcească sau să se verse, ci în tr-u n ulcior ca­ feniu de lut ars, pe care după ce l-am um plut, l-am în­ făşu rat cu g rijă cu o învelitoare groasă.

Fiind acum aproape ora nouă, am pornit-o către Aşezăm întul lui W atts, pur- tînd în m îinile mele preţiosul ulcior de lut. I-aş fi încre­ d in ţa t acest a u r n e p re ţu it lui Ben, ospătarul, însă există în inim a om ului coarde care nu trebuiesc atinse de un altul şi băuturile pe care le fac eu însum i sînt astfel de coarde p en tru mine. D rum eţii se adunaseră, faţa de m asă era pusă şi Ben adusese un butuc m are şi îl aşezase cu m beneficiile tăritorului de sticlă pentru pierderea în greutate peste foc, astfel încît o lovitură sau două cu vătraiul, după cină, să stîrnească o vîlvătaie cu pocnituri.

Utildiscuții